Haljaste OÜ (edaspidi Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood) austab ja kaitseb Teie privaatsust. Põhimõtteid, mille alusel Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood kliendiandmeid töötleb, on kirjeldatud käesolevas Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete dokumendis (edaspidi privaatsuspoliitika).
Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood’i privaatsuspoliitika vastab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusele (EL) 2016/679 ja Eesti
Isikuandmete kaitse üldmäärusele.
Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood vastutab isikuandmete kogumise, säilitamise ja töötlemise eest.
1. Milliseid isikuandmeid Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood kogub ja miks
Kasutame Teie poolt Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood’le edastatavaid isikuandmeid ja digitaalselt kogutud andmeid (kontaktivorm
kodulehel https://starpeokaubad.ee ja sotsiaalmeediakanalid) selleks, et täiustada suhtlust klientidega.
Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood kogub isikuandmeid, et pakkuda tooteid ja edastada teavet edasimüüjatele, turustajatele, klientidele ja äripartneritele ning täita seadusest tulenevaid kohustusi. Kui isik valib võimaluse Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood’le teatavaid isikuandmeid mitte anda, ei pruugi meil olla võimalik selle isikuga või temaga seotud organisatsiooniga
äritehinguid teha või isikule soovitud tooteid ja/või teavet pakkuda.
Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood’i poolt kogutavate andmete peamised kategooriad ja nende andmete kasutamise olulisemad eesmärgid:
1.1 Äritegevusega seonduvalt
Kogume eraisikutega, töötajatega, tarnijatega (sealhulgas kolmandast isikust teenuseosutajatega), töövõtjatega,
sidusettevõtjatega, agentidega ja äriklientidega seotud isikuandmeid. Sellised andmed on näiteks füüsilise isiku
nimi, kontaktandmed ja muud andmed, mis on vajalikud äritehinguteks Teie või Teie organisatsiooniga.
1.2 Hinnapakkumiste tegemine
Võttes Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood’iga ühendust telefoni, e-posti või posti teel või kasutades kontaktivormi meie kodulehel, edastate
Te meile oma isikuandmeid, sealhulgas nime, e-posti aadressi või muid kontaktandmeid. Need andmed
võimaldavad meil vastata Teiepoolsetele päringutele (näiteks Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood’i toodete ja hindade kohta) ning
koostada hinnapakkumisi.
1.3 Kliendid ja potentsiaalsed kliendid
Võime koguda klientide ja potentsiaalsete klientide isikuandmeid, sh nimi, kontaktandmed, makse- ja krediitkaardiandmed, krediidiinfo ja muu teave, mis on meile vajalik äritehinguteks asjaomase isiku või organisatsiooniga. Võime avalikustada seda teavet edasimüüjatele või ettevõttevälistele paigaldajatele selleks, et käidelda kliendi tellimust, sealhulgas korraldada Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood’i toodete kohaletoomist kliendile või abistada seoses
esitatud päringutega.
1.4 Turundusalane kommunikatsioon
Teie nõusolekul võime kasutada isikuandmeid selleks, et teavitada Teid Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood’i äritegevusest, toodetest ja
teenustest. Kui Te ei soovi, et Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood Teie isikuandmeid sel moel kasutab, või kui Te ei soovi, et Teile turunduslikul eesmärgil niisuguseid materjale/teateid saadetakse, võite meie uudiskirja saamisest igal ajal
loobuda. Selleks tuleb võtta meiega ühendust e-posti või telefoni teel selleks, et Teid saajate hulgast eemaldataks.
1.5 Klientide küsitlused
Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood’i teenuseid ja tooteid käsitlevate küsitluste raames võime koguda isikuandmeid meie veebilehtede
külastajatelt või klientidelt. Sellist teavet ei kasutata turundusalaseks suhtluseks ilma Teie nõusolekuta.
1.6 Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine
Võime koguda isikuandmeid, kui seda nõuavad või lubavad õigusaktid.
Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood’i poolt kogutud isiku- ja muid andmeid käsitatakse konfidentsiaalsena ning neid ei müüda ega anta tasu eest kolmandate isikute kasutusse.
2. Kuidas Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood Teie andmeid kogub
Kui võtate meiega ühendust, et küsida teavet toodete või teenuste kohta, osalete meie kodulehe või sotsiaalmeedia avalikes foorumites või muus tegevuses, vastate kliendiküsitlustele või suhtlete meiega muul moel, kogume me Teie poolt esitatud andmeid.
Kogume teavet mitmesuguste tehnoloogiate kaudu, sh kasutame küpsiseid (cookies). See hõlmab andmeid meie veebilehtede külastamise ja rakenduste kasutamise kohta või meie rakenduste kasutamise andmeid kolmandate isikute lehekülgedel või platvormidel. Küpsised on väiksed failid, mis salvestavad teavet isiku arvutisse, mobiiltelefoni või muusse seadmesse. Need võimaldavad küpsise isiku seadmesse paigaldanud ettevõttel isikut veebilehtedel, seadmetes ja/või andmevahetuse sessiooni ajal ära tunda. Küpsiseid kasutatakse mitmel kasulikul
eesmärgil. Küpsiste poliitika kohta lugege palun täpsemalt meie kodulehelt https://starpeokaubad.ee.
3. Lingid teistele veebilehtedele
Käesolev veebilehekülg sisaldab linke teistele veebilehtedele (nt Facebook, Google+, YouTube, Pinterest), millele käesolev privaatsuspoliitika ei laiene. Juhime tähelepanu, et me ei vastuta teiste veebilehtede ja nende sisu eest.
Soovitame Teil kindlasti tutvuda iga külastatava veebilehe privaatsuspoliitikaga.
4. Teie isikuandmete kasutamine Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood’i ettevõttes
Kasutame ja avalikustame isikuandmeid eesmärgil, milleks neid eelpoolnimetatud viisidel koguti. Eelkõige hõlmab see Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood’i äritegevust, tarnijate ja klientidega suhete haldamist, veebilehe turvalisuse ja ohutusega seotud eesmärke või muid õigusaktidega nõutud või lubatud eesmärke.
Võime kasutada Teie isikuandmeid ka Teie kursis hoidmiseks meie ettevõtte tegemistega, kui olete selleks
andnud oma nõusoleku või palunud Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood’i ettevõttel seda teha.
5. Teie andmete jagamine teiste ettevõtetega
Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood ei jaga Teie isikuandmeid, välja arvatud mõnel üksikul juhul, sealhulgas:
• kui ettevõtted osutavad meie nimel teenuseid, näiteks saadetiste kohaletoimetamine ja klienditeenindus.
Neil äriühingutel on keelatud kasutada Teie isikuandmeid muul kui meie poolt määratud eesmärgil või õigusaktides määratud viisil;
• kui me jagame isikuandmeid kolmandate isikutega, et tagada meie klientide ohutus ja turvalisus, kaitsta meie õigusi ja vara, järgida õiguslikke nõudeid, või muudel juhtudel, kui arvame heas usus, et avaldamine tuleneb seadusest;
• kui Te lubate meil jagada oma isikuandmeid teise ettevõttega, näiteks:
o otsustate jagada oma isikuandmeid hoolikalt valitud ettevõtetega, et nad saaksid Teile saata pakkumisi ja reklaame oma toodete ning teenuste kohta;
o annate meile korralduse jagada Teie isikuandmeid kolmandate isikute veebilehtede või platvormidega, nt sotsiaalvõrgustike veebilehed.
6. Kliendi õigused oma andmete töötlemiseks
Teie andmete kogumise, kasutamise ja jagamisega seoses võimaldab Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood Teil oma andmetega tutvuda ning
neid töödelda. Kooskõlas kohalike õigusaktidega võib Teiepoolne andmete töötlemine olla järgmine:
• Teil on õigus muuta oma valikuid Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood`ilt tellitud toodete, uudiskirjade ja teadetega;
• Teil on õigus valida, kas soovite saada meilt turunduslikku teavet toodete ja teenuste kohta, mis meie arvates võivad Teile huvi pakkuda;
• Teil on õigus valida, kas me jagame Teie isikuandmeid teiste ettevõtetega, et nad saaksid Teile saata turundusteateid oma toodete ja teenuste kohta.
• Teil on õigus valida, kas Te soovite saada paljudelt reklaamivõrgustikelt, andmevahetusettevõtetelt, turundusanalüütikutelt ja teistelt teenuseosutajatelt otseturundusalast reklaami.
• Teil on õigus taotleda juurdepääsu meie valduses olevatele Teid puudutavatele isikuandmetele, et parandada ebatäpseid või puudulikke andmeid.
• Teil on õigus taotleda meie valduses olevate Teie kohta käivate andmete kustutamist.
• Teil on õigus nõuda isikuandmete piiramist, esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele, samuti nõuda isikuandmete ülekandmist.
Teil on õigus rakendada oma kontrollimeetmeid ja valikuid või taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, järgides
Teile saadetud teadetes antud juhiseid või võttes ühendust Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood`i klienditeenindusega ettevõtte üldistel kontaktidel, mis on leitavad veebilehe jaluses.
Juhime tähelepanu, et kui Te ei luba meil koguda Teilt isikuandmeid, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda Teile teatavaid tooteid ja teenuseid ning mõnede meie teenuste puhul ei ole võimalik arvesse võtta Teie huve ja eelistusi.
7. Andmete turvalisus, terviklikkus ja säilitamine
Teie andmete turvalisus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus on meie jaoks äärmiselt tähtsad. Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood`is on
rakendanud tehnilisi, halduslikke ja füüsilisi turvameetmeid, mille eesmärgiks on kaitsta andmeid loata juurdepääsu, avalikustamise, kasutamise ja muutmise eest. Aeg-ajalt vaatame oma turvameetmed üle, et võtta arvesse asjakohaseid uusi tehnoloogiaid ja meetodeid. Juhime Teie tähelepanu sellele, et meie parimatest
jõupingutustest hoolimata ei ole ükski turvameede täiuslik ega läbitungimatu. Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik privaatsuspoliitikas osutatud eesmärkide saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui õigusaktidega
on ette nähtud või lubatud pikem säilitusperiood.
8. Andmete edastamine, hoidmine ja ülemaailmne töötlemine
Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood tegutseb Baltikumis ja me võime Teie isikuandmeid privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel
edastada mujal maailmas asuvatele Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood’ga seotud ettevõtetele või kolmandatele isikutele. Teie isikuandmete
meiepoolsel edastamisel, hoidmisel ja töötlemisel astume mõistlikke samme, et kaitsta Teie isikuandmete privaatsust. Lisaks sellele, kasutades või avalikustades Euroopa Liidust edastatud isikuandmeid, järgime USA kaubandusministeeriumi programmi Privacy Shield põhimõtteid, kasutame Euroopa Komisjoni heakskiidetud lepingu tüüptingimusi ning rakendame piisava kaitse tagamiseks muid Euroopa Liidu õigusest tulenevaid vahendeid või küsime Teie nõusolekut.
Teie isiklikud andmed säilitatakse Euroopa Liidus asuvates serverites.
9. Privaatsuspoliitika muutmine
Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood`il on õigus aeg-ajalt privaatsuspoliitikat muuta, et võtta arvesse uusimaid tehnoloogiaid, majandusharu tavasid, regulatiivnõudeid või muid eesmärke. Teavitame Teid olulistest muudatustest ja kui kohaldatav õigus seda nõuab, küsime Teie nõusolekut.
10. Märkused ja küsimused
Kui Teil on privaatsuspoliitika kohta märkusi või küsimusi, palun võtke ühendust isikuandmete kaitse eest
vastutava töötajaga, kelle kontaktandmed on Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood’i kodulehel https://starpeokaubad.ee. Meie veebilehed ja
rakendused võivad sisaldada linke teistele veebilehtedele, mis ei kuulu meile ega ole meie kontrolli all, ning me ei vastuta nende veebilehtede privaatsustavade eest. Soovitame Teil meie veebilehtedest või rakendustest lahkudes
olla tähelepanelik ja lugeda teiste selliste Teie isikuandmeid potentsiaalselt koguvate veebilehtede privaatsuspoliitikaid.
Teil on õigus esitada kaebus selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid oleme kasutanud. Võite Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood’ga
ühendust võtta kontaktandmetel, mis on toodud Privaatsuspoliitika lõpus. Kaebuse korral tuleb Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood’le
esitada kaebuse esitaja nimi ja kontaktandmed. Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood uurib kaebust ja vastab 1 kuu jooksul. Kui
leiate, et Star Peo- ja Karnevalikaubad veebipood ei ole kaebust rahuldavalt lahendanud, võite esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-post: [email protected], tel 627 4135.
11. Kontaktandmed
Käesoleva veebilehe omanik ja käitaja on Haljaste OÜ.
Haljaste OÜ on registreeritud Eestis registreerimisnumbriga 10645867 ja asukohaga Posti tn 4, 71004 Viljandi. Haljaste OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.
Kui Teil on küsimusi seoses Teie kohta käivate konkreetsete isikuandmetega, mida me töötleme või säilitame, võtke palun ühendust klienditeenindusega [email protected].
Käesolevat Privaatsuspoliitikat muudeti viimati 12.12.2018.